1.    Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.
2.    Władzami fundacji są:
a)    Zgromadzenie Fundacji
b)    Zarząd Fundacji
3.  Członkowie Zgromadzenia Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.