STATUT

Fundacji pod nazwą FOZ ?Ulga w Cierpieniu?

Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi

zatwierdzony uchwałą Fundatorów Nr 1/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r

w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zgromadzenia Fundacji

Nr 5/2009r z dnia 7 października 2009r

( tekst jednolity )

Postanowienia ogólne§ 1
1. Fundacja pod nazwą FOZ ?Ulga w Cierpieniu? Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów:

1)      Ireneusza Wiktora Mazur

2)      Magdalenę Małgorzatę Mazur

3)      Rafała Adama Mazur

4)      Roberta Adama Mazur

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Katarzynę Gomolińską w Kancelarii Notarialnej-Spółka Cywilna Gabriela Kołodziej, Katarzyna Gomolińska w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 7 w dniu 4 sierpnia 2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.


§ 2
Fundacja ma osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy


§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Tarnowskie Góry


§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Organem uprawnionym do tworzenia oddziałów i biur Fundacji w kraju i za granicą jest Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5
1. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę, siedzibę, telefon, NIP, Regon, oraz pieczątek imiennych pracowników Fundacji
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 


§ 6
1. Czas funkcjonowania fundacji jest nieokreślony.


§ 7Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji.


§ 8Celami Fundacji są:

1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom
2. prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, sprawowanie opieki nad zwierzętami; organizowanie adopcji zwierząt;
3. opieka weterynaryjna
4. prowadzenie zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
5. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowanie adopcji zwierząt, sterylizacji,  znakowania metodą chipowania.
6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt;
7. współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją, strażą miejską;
8. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
9. gromadzenie funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji

 


§ 9Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną
2. wspieranie i prowadzenie działań mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt
3. aktywne działanie poprzez organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu uświadomienie praw zwierząt
4. działalność, wydawniczą i badawczą.
5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


§ 10Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


§ 10aFundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:


1)      96.09.Z ? Pozostała działalność usługowa ,  gdzie indziej niesklasyfikowana

2)      75.00.Z ? Działalność weterynaryjna

3)      88.99.Z -  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

4)      94.99.Z ? Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

5)      47.19.Z ? Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

6)      01.49. Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt

7)      01.62. Z ? Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskichMajątek i dochody Fundacji.


§ 11Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 12Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. majątku ruchomego i nieruchomości
6. odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych
7. subwencji od osób prawnych
8. prowadzonej działalności gospodarczej


§ 131. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. Wszystkie dochody uzyskiwane przez Fundacje mogą być użyte na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.


Władze Fundacji.


§ 141. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska
2. Władzami fundacji są:

a)      Zgromadzenie Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

1. Członkowie Zgromadzenia Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


Zgromadzenie Fundacji.


§ 151. Zgromadzenie Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Zgromadzenia Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Zgromadzenia powołują Fundatorzy. Następnych członków Zgromadzenia na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zgromadzenia, powołuje swą decyzją Zgromadzenie.
5. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zgromadzenia.
6. Nie można łączyć członkostwa w Zgromadzeniu Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zgromadzenia i przez to pozbawienie go członkostwa w Zgromadzeniu, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zgromadzenia Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zgromadzeniu Fundacji.
8. W razie powołania członka Zgromadzenia Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Zgromadzenia Fundacji stosunku pracy z Fundacją ? członkostwo takiej osoby w Zgromadzeniu Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje pracami Zgromadzenia, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zgromadzenia.


§ 161. Zgromadzenie Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zgromadzenie Fundacji zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Zgromadzenie Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał ? zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


§ 17Do zadań Zgromadzenia należy w szczególności:
1.    powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.    ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.    kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.    nadzór nad działalnością Fundacji.
7.    podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8.    zatwierdzanie programów działania  Fundacji
9.    zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
10.    uchwalanie zmian statutu Fundacji
11.    podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji§ 18Zgromadzenie Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.§ 191. Posiedzenie Zgromadzenia Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, upoważniony przez Przewodniczącego członek Zgromadzenia Fundacji lub dwóch członków Zgromadzenia Fundacji z własnej inicjatywy.
2. Zgromadzenie Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Zarząd Fundacji.


§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zgromadzenie Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zgromadzenia.


§ 211. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał ? zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.Sposób Reprezentacji

§ 221. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. W przypadku, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, wszelkie oświadczenia woli składa Prezes Zarządu.Zmiana Statutu


§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.Połączenie z inną fundacją.

§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 25W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundacji.Likwidacja Fundacji.

§ 261. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 27Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundacji.


§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoFundator ? Ireneusz Wiktor Mazur                           -????????????????.


Fundator ? Magdalena Małgorzata Mazur                -????????????????.


Fundator ? Rafał Adam Mazur                                  -????????????????


Fundator ? Robert Adam Mazur                                -????????????????