Celami Fundacji są:

1.    Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2.    Prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, sprawowanie opieki nad zwierzętami, organizowanie adopcji zwierząt.
3.    Opieka weterynaryjna.
4.    Prowadzenie zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
5.    Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowanie adopcji zwierząt, sterylizacji, znakowania metodą chipowania.
6.    Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składnie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
7.    Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją, strażą miejską.
8.    Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
9.    Gromadzenie funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji.